Tổ chức, bộ máy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

1. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
1.1. Trưởng ban
- Đồng chí: Bế Thanh Tịnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
- Số điện thoại:  0914 238 886
1. 2. Phó trưởng Ban Thường trực
- Đồng chí: Bế Lan Phương - Phó trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
- Số điện thoại:  0985 433 008
1.3. Phó trưởng ban
- Đồng chí: Triệu Văn Thực - Phó trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
- Số điện thoại:  0918 616 558
1.4. Phó trưởng ban

- Đồng chí: Lục Thị Nga - Phó trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
- Số điện thoại:  0982 969 468
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
2.1. Phòng Khoa giáo - Tổng hợp
- Đồng chí Vương Ngọc Ninh - Phó trưởng phòng phụ trách
- Số điện thoại: 0985 419 666
- Đồng chí Đinh Ngọc Khởi - Phó trưởng phòng
- Số điện thoại:  0988 982 078
2.2. Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản
- Đồng chí: Lý Thị Hoa - Trưởng phòng
- Số điện thoại:  0983 980 586
- Đồng chí: Bế Trung Dũng - Phó trưởng phòng.
- Số điện thoại:  0945 623 781
2.3. Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng
- Đồng chí: Triệu Thị Thu Trang - Trưởng phòng
- Số điện thoại:  0969 754 483
- Đồng chí: Chu Thị Hương - Phó trưởng phòng
- Số điện thoại:  0828 685 688
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

1. Chức năng
1.1. Là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh.
1.2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh uỷ.
2. Nhiệm vụ
2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện
a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh. Dự báo những diễn biến, xu hướng chính trị tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
b) Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng. Đánh giá hoạt động nghiên cứu, đề xuất các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, cơ chế, chính sách, giải pháp trong lĩnh vực tuyên giáo trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành và  tổ chức thực hiện. Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh.
c) Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của tỉnh, đất nước.
d) Nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh uỷ chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền, Hội văn học và Nghệ thuật, Hội Nhà báo đảm bảo hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Khi cần thiết, chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản... thuộc phạm vi phụ trách.
đ) Giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên theo phân cấp.
e) Tham gia với chính quyền địa phương trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân cũng như các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.
g) Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.
h) Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.
2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
a) Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng. Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh về thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo.
b) Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình, kế hoạch triển khai của Trung ương và Tỉnh uỷ; bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo cấp uỷ cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.
c) Hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử đảng bộ huyện, thành phố thuộc tỉnh và đảng bộ xã, phường, thị trấn.
2.3. Thẩm định, thẩm tra
Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ tỉnh trước khi trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ.
2.4. Phối hợp
a) Với các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh; quản lý báo chí, xuất bản và xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản.
b) Với các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan trong khối tuyên giáo trực thuộc Tỉnh uỷ.
c) Với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.
d) Với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tham mưu, giúp Tỉnh uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực tuyên giáo.
đ) Với Văn phòng Tỉnh uỷ giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
e) Với Ban Nội chính Tỉnh uỷ thực hiện công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
g) Với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, các ngành tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và một số cơ quan, ban ngành khác trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung chuyên đề theo chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị.
2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ giao
3. Mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
3.1. Quan hệ với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Trung ương
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện của Tỉnh uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ; thực hiện chế độ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và đề xuất các vấn đề thuộc lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo đối với Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.
3.2. Quan hệ với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ; với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh
Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ; với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh là quan hệ phối hợp.
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ; với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh nghiên cứu, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, kết luận theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
3.3. Quan hệ với Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh
Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh là quan hệ phối hợp.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân để triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu thuộc lĩnh vực công tác Tuyên giáo có liên quan đến công tác quản lý nhà nước; Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh bàn về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, thì đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được mời dự, tham gia ý kiến. Những nội dung cần thiết, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm việc trực tiếp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân để phối hợp thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên.
3.4. Quan hệ với các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có trách nhiệm phối hợp, trao đổi, hướng dẫn, góp ý với các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ về công tác tuyên giáo và công tác cán bộ theo phân cấp.
- Các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ có trách nhiệm thông tin với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và những vấn đề cần giải quyết về công tác tuyên giáo. Khi chuẩn bị nhân sự cho ban tuyên giáo hoặc điều động trưởng ban tuyên giáo cần trao đổi thống nhất với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
- Báo cáo thường kỳ của các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng văn hoá và các chuyên đề khác có liên quan đến công tác tuyên giáo khi gửi Tỉnh uỷ thì đồng thời gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
3.5. Quan hệ với ban tuyên giáo các huyện, thành uỷ; ban tuyên huấn các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; Trường Chính trị Hoàng Đình Giong; trung tâm chính trị các huyện, thành phố; các ngành tư tưởng - văn hoá; các ngành khoa giáo
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, nội dung, kế hoạch, biện pháp thực hiện công tác tuyên giáo đồng thời kiểm tra hoạt động công tác tuyên giáo của các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; phối hợp với lãnh đạo các ngành tư tưởng-văn hoá, các ngành khoa giáo nghiên cứu, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh uỷ về các lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo ở địa phương.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, thực hiện kế hoạch, chương trình và kiểm tra chất lượng giảng dạy, học tập của Trung tâm chính trị các huyện, thành phố; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho Trường Chính trị Hoàng Đình Giong.
Video hoạt độngduluanxahoi
tracuu 1
bhxh2 yukp

dcs

nonnuoccb
Bazon SACH1
12121hq1
Liên kết Website

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay4,841
  • Tháng hiện tại61,947
  • Tổng lượt truy cập2,421,219
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO CAO BẰNG
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Tỉnh ủy,  Km5, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3855 011  -  Email: bantuyengiao.tu@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ghi rõ nguồn https://tuyengiaocaobang.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây