Sáng tạo, linh hoạt, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo

Thứ tư - 27/12/2023 09:14
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương và các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện để tập trung, chủ động thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Sáng tạo, linh hoạt, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của cơ quan và Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương. Sau khi nghe lãnh đạo các vụ, đơn vị trình bày tham luận, đóng góp ý kiến nhằm làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong năm qua và bổ sung, hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Biểu dương những kết quả đã làm được trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trong năm qua, hình ảnh, uy tín, vị thế của Ban trong hệ thống chính trị và xã hội được nâng lên.

Một là Ban đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 88-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương, cụ thể: chỉ đạo toàn Ngành tập trung thực hiện chức năng tham mưu giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức với nhiều kết quả nổi bật.

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) với rất nhiều các hoạt động gắn với xây dựng Đề án chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới để trình Bộ Chính trị. Tổ chức thành công Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động và diễn tập đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội năm 2023; triển khai Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet và mạng xã hội”...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ Xã hội

Hai là, Ban đã triển khai xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo Quyết định số 88-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Năm 2023 Ban Tuyên giáo Trung ương đã tập trung xây dựng, hoàn thiện, ban hành các quy định, quy trình, quy chế làm việc của Ban như: Quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Trung ương; Quy chế công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn của Ban Tuyên giáo Trung ương; Quy chế về công tác cán bộ; Triển khai thực hiện quy trình tuyển dụng nhân sự; quy trình tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo cấp vụ tại một số vụ, đơn vị. Ban hành các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của các vụ, đơn vị, bảo đảm đồng bộ, thông suốt, khắc phục những hạn chế, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các vụ, đơn vị; điều chỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức. Đẩy mạnh chức năng theo dõi địa bàn, phân công các vụ, đơn vị theo dõi các bộ, ngành. Toàn Ban đã chủ động triển khai 21 đề án, trong đó có những đề án có nội dung khó, quan trọng, chưa có tiền lệ; kịp thời tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành văn bản mới, có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn để triển khai thống nhất, đồng bộ trong Đảng và hệ thống chính trị.Công tác khoa giáo được chú trọng đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực…

Năm 2024, năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các vụ, đơn vị, các đảng bộ, chi bộ phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ban.

6 đơn vị được nhận cờ thi đua cấp Ban

Đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục tập trung tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 03 trọng tâm là học tập, nêu gương và làm theo, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Thứ hai, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ 14 đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trọng tâm là các đề án: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 88-KL/TW ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; Đề án xây dựng Quy định về phát huy dân chủ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa và văn nghệ.

Các đơn vị được tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích xuất sắc, trong đó có Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tiếp tục tham mưu hiệu quả, chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhất là trên lĩnh vực công tác tuyên giáo, như Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 20-KH/TW, ngày 28/11/2023 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Kết luận số 57 của Bộ Chính trị, các quy định 85, 99, 100, 101, 116 của Ban Bí thư.

Tập trung hướng dẫn và tổ chức thật tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024 (trọng tâm là kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam…) và chuẩn bị từ sớm, từ xa việc kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2025.

Hướng dẫn, đôn đốc việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Quy định số 137-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Thứ tư, tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác khoa giáo, đổi mới tư duy, nhận thức về công tác khoa giáo trong tình hình mới. Nội dung của công tác khoa giáo cần hướng đến và tham mưu về quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết những vấn đề an ninh phi truyền thống; bảo đảm định hướng chính trị, tư tưởng, đạo đức, định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh tư tưởng, giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, gia đình, thể dục, thể thao…; nhận thức rõ và củng cố mối quan hệ giữa các lĩnh vực khoa giáo với văn hóa, sự hài hòa giữa Chân (khoa học), Thiện (đạo đức) và Mỹ (cái đẹp); cần nhấn mạnh vai trò nền tảng, cơ sở của công tác khoa giáo đối với công tác tư tưởng và ngược lại; động viên, thu hút, phát huy tính sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển của đất nước...

 Các đồng chí nhận bằng khen chiến sĩ thi đua cấp Ban

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác theo dõi địa bàn theo đúng phương châm “hướng về cơ sở”, “bám sát cơ sở”, nắm chắc, sâu sắc, toàn diện tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tình hình triển khai công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo; chủ động tham mưu từ sớm giải pháp xử lý những vướng mắc, điểm nghẽn, những vấn đề nổi cộm, phát sinh.

Thứ sáu, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc công tác thi đua - khen thưởng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần, quan tâm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác. Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu của Ban bảo đảm toàn diện, đồng bộ, liên thông; thay thế các trang thiết bị cũ, lạc hậu; đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, phòng họp, phòng làm việc... nhằm nâng cao chất lượng công tác của Ban.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo đã trao tặng cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua và bằng khen của Ban Tuyên giáo cho các tập thể và cá nhân xuất sắc./.

 

Nguồn tin: dangcongsan.vn

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video hoạt động



Bazon SACH1
duluanxahoi
tracuu 1
bhxh2 yukp

dcs





nonnuoccb
12121hq1
Liên kết Website

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay7,187
  • Tháng hiện tại127,620
  • Tổng lượt truy cập3,025,946
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO CAO BẰNG
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Tỉnh ủy,  Km5, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3855 011  -  Email: bantuyengiao.tu@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ghi rõ nguồn https://tuyengiaocaobang.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.

  Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây