Quá trình hình thành và phát triển của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng

Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Tài liệu này khi vừa phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công - nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Như vậy, công tác tuyên truyền cổ động đã được Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng và đã sớm hình thành cơ quan chuyên trách của Đảng về lĩnh vực tư tưởng.

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng – văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

Đồng hành cùng lịch sử hào hùng của dân tộc, ngày 01/4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập. Tháng 7/1933, Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương chính thức công nhận Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Cao Bằng trở thành một trong những tỉnh có cơ sở cách mạng vững mạnh, để chắp nối liên lạc với các cơ sở đảng trong phạm vi cả nước và hải ngoại. Ngày 28/01/1941, nhân dân xóm Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng) vinh dự và tự hào thay mặt nhân dân cả nước đón Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam và xây dựng Cao Bằng trở thành căn cứ địa cách mạng đầu tiên của cả nước. Đặc biệt, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (tháng 5/1941) đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Thông qua đó, Đảng bộ Cao Bằng đã tuyên truyền, cổ vũ, tập hợp mọi lực lượng cách mạng rộng rãi trong quần chúng, góp phần làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, trước yêu cầu cấp bách của sự nghiệp cách mạng, tháng 5/1948, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ Cao Bằng - tiền thân của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ngày nay, chính thức được thành lập với nhiệm vụ tham mưu giúp Tỉnh uỷ về công tác tuyên truyền, huấn luyện cán bộ, đảng viên. Đồng chí Ngọc Văn Thùy làm Trưởng Ban, đồng chí Đàm Việt Long làm Phó trưởng Ban. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ghi dấu son đậm nét trong tiến trình xây dựng và phát triển công tác tuyên giáo Cao Bằng. Từ đây, Cao Bằng đã có cơ quan tham mưu chuyên sâu của Đảng bộ về công tác tuyên huấn, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện công tác tuyên giáo trong toàn tỉnh. Đó là một nhân tố quan trọng góp phần đưa phong trào thi đua kháng chiến kiến quốc đạt nhiều kết quả, thực hiện tốt nhiệm vụ vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến của cuộc kháng chiến.

Tháng 3/1949, Ban Tuyên Tỉnh uỷ được chia thành 2 Ban: Ban Huấn học (do đồng chí Nông Thanh Châu, Tỉnh ủy viên làm Trưởng Ban) và Ban Tuyên truyền (do đồng chí Trương Chí Hồng phụ trách). Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 1962, Ban Tuyên giáo của tỉnh được thành lập (lúc này Ban chỉ có 6 cán bộ), do đồng chí Vũ Văn Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh làm Trưởng Ban. Cũng trong năm 1962, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng của tỉnh được thành lập trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, với 4 cán bộ, do đồng chí Hoàng Tuấn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban. đồng chí Lê Đoàn làm Phó trưởng Ban. Năm 1975, Ban Khoa giáo Tỉnh ủy chính thức được thành lập, đến năm 1982, Ban Khoa giáo sáp nhập với Ban Tuyên huấn thành Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Năm 1988, sáp nhập Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng trở thành Tổ Lịch sử Đảng trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Thực hiện Hướng dẫn số 2794-HD/TTVH, ngày 14/3/2003 của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, ngày 15/02/2006, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình Thường trực Tỉnh ủy về việc thành lập Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ngày 01/8/2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng.

Thực hiện Quy định số 10- QĐ/TU, ngày 10/9/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (căn cứ Quy định số 22-QD/TW ngày 08/5/2009 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy), tổ chức bộ máy gồm Trưởng Ban và 03 Phó Trưởng Ban. Các đơn vị trực thuộc gồm Văn phòng Ban và 05 phòng chuyên môn: Phòng Tuyên truyền; Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng; Phòng Văn hóa, văn nghệ; Phòng Khoa giáo; Phòng Thông tin công tác tuyên giáo (thay Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng).

Ngày 05/11/2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 01-QĐ/TG về việc tách Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng thành hai phòng: Phòng Giáo dục lý luận chính trị và Phòng Lịch sử Đảng.

Thực hiện Quyết định số 2642/QĐ-TU, ngày 15/9/2014 về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Quyết định số 3057-QĐ/TU ngày 05/3/2015 về việc phê duyệt Quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ  (căn cứ Quyết định số 219-QD/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, cơ cấu tổ chức cán bộ gồm Văn phòng Ban và 04 phòng chuyên môn: Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản; Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng; Phòng Văn hóa, văn nghệ; Phòng Khoa giáo.

Thực hiện Quy định 2148-QĐ/TU, ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đảng ủy khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo (Căn cứ Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ; Quyết định 1911-QĐ/TU, ngày 19/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chức chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng), ngày 01/01/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy từ 05 phòng chuyên môn xuống còn 03 phòng chuyên môn: Phòng Tuyên - Báo chí - Xuất bản; Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng; Phòng Khoa giáo - Tổng hợp.

Thực hiện Quy định số 1568-QĐ/TU, ngày 11/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ (Căn cứ Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1595-QĐ/TU, ngày 05/02/2024 của Tỉnh uỷ Cao Bằng phê duyệt Đề án số 01-ĐA/BTGTU, ngày 22/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ), từ ngày 01/3/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy từ 03 phòng chuyên môn thành 03 phòng chuyên môn và Văn phòng. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có tổng số cán bộ, công chức có mặt là 28/28 biên chế được giao (26 biên chế công chức và 02 lao động hợp đồng). Lãnh đạo Ban gồm 04 đồng chí (01 Trưởng Ban, 01 Phó Trưởng Ban Thường trực, 02 Phó Trưởng Ban); 03 phòng chuyên môn và Văn phòng thuộc Ban gồm: Phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng, 05 biên chế: Tham mưu về công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, 05 biên chế: Tham mưu về công tác tuyên truyền; báo chí, xuất bản; dư luận xã hội; văn hóa văn nghệ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác báo cáo viên, thông tin thời sự thường kỳ. Phòng Khoa giáo, Văn hoá - Văn nghệ 05 biên chế: Tham mưu cho Lãnh đạo Ban về công tác khoa giáo, văn hoá - văn nghệ, thông tin đối ngoại. Văn phòng, 09 biên chế (07 công chức và 02 lao động hợp đồng): Tham mưu cho Lãnh đạo ban về công tác tổng hợp; hành chính, quản trị; tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Ban, bộ phận thường trực ban Biên tập Bản tin Thông báo nội bộ và Ban Biên tập Trang thông tin điện tử.

Qua các thời kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có nhiều tên gọi khác nhau (Ban Tuyên huấn, Ban Huấn học, Ban Tuyên truyền, Ban Huấn luyện), song về cơ bản, chức năng tham mưu cho Đảng bộ tỉnh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương là thống nhất và xuyên suốt. Ngành tuyên giáo của tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xứng đáng lập nên những thắng lợi vang dội như: Chiến thắng Biên giới năm 1950, giải phóng Cao Bằng (03/10/1950), Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, công tác tuyên giáo không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy sức sáng tạo và niềm tin, vượt qua khó khăn, thách thức, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới. Từ năm 2021 đến nay, toàn ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá để khai thác 5 lợi thế chính và tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt của tỉnh. Tham mưu cho Tỉnh uỷ ban hành và triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án trong lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị…

Kết quả công tác tuyên giáo góp phần quan trọng tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Kinh tế của tỉnh liên tục phát triển năm sau cao hơn năm trước, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả; khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc.

Với những thành tích đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Trung ương và tỉnh trao tặng. Tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2012) và Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2019); nhiều năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác và được UBND tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen...

Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, truyền thống tốt đẹp của ngành Tuyên giáo của Đảng, với ý thức trách nhiệm cao, đội ngũ cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Cao Bằng ngày càng vững mạnh, quê hương giàu đẹp, văn minh.
Video hoạt độngBazon SACH1
duluanxahoi
tracuu 1
bhxh2 yukp

dcs

nonnuoccb
12121hq1
Liên kết Website

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay6,749
  • Tháng hiện tại130,988
  • Tổng lượt truy cập2,836,360
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO CAO BẰNG
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Tỉnh ủy,  Km5, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3855 011  -  Email: bantuyengiao.tu@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ghi rõ nguồn https://tuyengiaocaobang.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây