Xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ sáu - 19/04/2024 13:24
Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã chủ động phát huy vai trò là lực lượng tiên phong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, tích cực đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, bảo đảm lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự an toàn, hạnh phúc của Nhân dân.
 
Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh

Cao Bằng có đường biên giới dài trên 300 km tiếp giáp với Trung Quốc, trên toàn tuyến biên giới bố trí các đồn biên phòng để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Trong đó, đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh được giao nhiệm vụ quản lý hơn 27 km đường biên thuộc địa bàn các xã Quang Hán, Tri Phương, Xuân Nội và thị trấn Trà Lĩnh. Trên địa bàn đồn quản lý, đồng bào các dân tộc cơ bản chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận đồng bào các dân tộc vùng biên giới còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ văn hóa thấp, nhận thức không đồng đều, còn nhiều hủ tục lạc hậu…

Lợi dụng những khó khăn đó, các thế lực thù địch đã tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, tin đồn thất thiệt nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Chúng cho rằng, làm suy yếu, tan vỡ “thế trận lòng dân” bằng cách ly gián, làm mất lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ trong nội bộ thì nền quốc phòng - an ninh sẽ tự suy yếu, dẫn tới sự suy yếu, tan vỡ của “thế trận lòng dân”. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp đe dọa sự tồn vong của chế độ. Trong giai đoạn hiện nay, việc xây dựng thế trận lòng dân vững chắc để tạo nền tảng xây dựng nền quốc phòng - an ninh, thế trận tổng hợp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có vị trí, vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ hết sức cấp thiết, cấp bách của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.
 
 
           Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh chung tay xây dựng nông thôn mới

  Từ năm 2021 đến nay, để xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp công tác biên phòng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động triển khai linh hoạt giải pháp “kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”; tích cực phối hợp, chung tay cùng Nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, không quản ngại khó khăn, gian khổ, gần dân, giúp dân bằng những việc làm thiết thực góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác an  sinh xã hội… Qua đó, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào các dân tộc vào chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh đã quan tâm lãnh đạo, quán triệt, cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác dân vận; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. Đơn vị, đã tổ chức tuyên truyền được 240 buổi/ 10.255 lượt người nghe, phối hợp với các Nhà trường trong và ngoài địa bàn tổ chức các hoạt động ngoại khóa để tuyên truyền 03 văn kiện pháp lý về biên giới và nhận biết đường biên, cột mốc biên giới trên thực địa được 26 buổi cho 3.026 lượt giáo viên, học sinh; phát tán 4.750 tờ rơi tuyên truyền pháp luật. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về chủ quyền lãnh thổ an ninh ninh biên giới quốc gia được nâng lên, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới, đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã chủ trì phối hợp, thống nhất với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng xây dựng, triển khai hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp trong bảo đảm, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đơn vị đã chủ trì, đấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý được 672 vụ vi phạm pháp luật/ 6.354 đối tượng/ tang vật thu giữ 73,9g Heroin, 1.300 bao thuốc lá điếu, 11.978 kg nguyên liệu thuốc lá lá, 3.150 bộ Kit tét nhanh Covid, 24.165 kg thực phẩm đông lạnh các loại, 4.800 ống thuốc tân dược, 249 kg pháo nổ các loại, 221 cây thuốc phiện, 14 kg cá ngựa khô, 07 bao vẩy tê tê, 502,5kg tóc rối, 25 con trâu, 3 con ngựa, 3 con bò, thu nộp ngân sách nhà nước 1.356.000.000 đồng. Đấu tranh thành công 02 chuyên án đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép, khởi tố 05 đối tượng, giải cứu 02 công dân chưa thành niên…giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới.
 Cán bộ đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh thực hiện “3 bám, 4 cùng”
 
Thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng”, bằng những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên bám, nắm địa bàn, tham mưu, phối hợp với địa phương triển khai các phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp với tình hình ở địa phương, thực hiện có hiệu quả phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; “Toàn dân tham gia phòng, chống Covid - 19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới”, “Toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người ở khu vực biên giới”...  Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc trên địa bàn đồn quản lý, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn với đồng bào các dân tộc, tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đồng hành cùng Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, triển khai có hiệu quả các mô hình, chương trình công tác Đảng, công tác chính trị tiêu biểu như: “Bộ đội Biên phòng Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Bộ đội Biên phòng Cao Bằng với công tác đền ơn, đáp nghĩa nơi biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Con nuôi đồn Biên phòng - Nâng bước em đến trường”, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng với công tác đền ơn đáp nghĩa nơi biên giới”, “Thắp sáng vùng biên”… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc nơi biên giới, xây dựng, củng cố mối quan hệ quân dân ngày càng gắn bó keo sơn. Đơn vị đã hỗ trợ cho 31 cháu học sinh gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ít nhất 500.000 đồng/tháng để các cháu được đến trường học tập, phấn đấu; vận động cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực tăng gia, sản xuất, tiết kiệm lương, phụ cấp và vận động các nhà hảo tâm để tạo nguồn kinh phí giúp đỡ địa phương làm trên 1,5 km mét đường bê tông liên xóm, lắp đặt 40 cột đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trị giá 40 triệu đồng, giúp đỡ 17 hộ nghèo di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở với số tiền hỗ trợ là 72 triệu đồng, giúp đỡ 03 hộ xoá nhà tạm, nhà dột nát với số tiền 38 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế cho 03 hộ nghèo 06 cặp lợn giống trị giá 12 triệu đồng để phát triển sản xuất; thường xuyên thăm, khám và tặng quà 02 mẹ liệt sĩ đơn vị nhận phụng dưỡng trị giá 300.000đ/01 người/tháng; phối hợp với các đơn vị ngoài địa bàn tặng quà các hộ gia đình chính sách, các hộ nghèo trị giá 367,5 triệu đồng, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 628 lượt người dân 120 triệu đồng...được cấp uỷ, chính quyền địa phương và Nhân dân đánh giá cao.
 
Với phương châm lấy “lo cho dân” để xây dựng thế trận lòng dân và dựa vào dân để bảo vệ vững chắc an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, hướng tới bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, bằng nhiều hoạt động thiết thực, sự gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh đã giữ vững an ninh chính trị biên giới, bảo đảm an toàn đường biên, mốc giới; góp phần xây dựng vùng đất biên cương ngày càng giàu đẹp, bình yên.

Thượng tá Vũ Văn Dương
Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên
Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh

 

Tác giả: Vũ Văn Dương

  Ý kiến bạn đọc

Video hoạt độngBazon SACH1
duluanxahoi
tracuu 1
bhxh2 yukp

dcs

nonnuoccb
12121hq1
Liên kết Website

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay7,187
  • Tháng hiện tại127,128
  • Tổng lượt truy cập3,025,454
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO CAO BẰNG
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Tỉnh ủy,  Km5, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3855 011  -  Email: bantuyengiao.tu@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ghi rõ nguồn https://tuyengiaocaobang.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.

  Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây