Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 9 tháng đầu năm 2023

Thứ sáu - 20/10/2023 07:00
Sáng ngày 19/10/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các ngành Tư tưởng - Văn hoá, Khoa giáo; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ, Ban Tuyên huấn các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Đồng chí Bế Thanh Tịnh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
9 tháng đầu năm 2023, hệ thống Tuyên giáo toàn tỉnh bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp; chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được chú trọng, có nhiều đổi mới và mang lại hiệu quả. Nhiều địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì các cách làm hay, thiết thực, toàn tỉnh có 02 tập thể, 03 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Chuyên đề năm 2023 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững” được các địa phương, đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng; tiến hành sơ, tổng kết 11 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Trung ương, địa phương trên các lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu Tỉnh uỷ tổ chức 04 Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt 27 văn bản của Trung ương, 24 văn bản của tỉnh mới ban hành năm 2023 và giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với 18.623 lượt người tham dự tại 671 điểm cầu. Cấp huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức trực tiếp và tiếp sóng 57 hội nghị với 11.559 đại biểu tham dự, ngoài ra đã tham mưu Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và kết quả Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII; Toàn tỉnh đã mở và duy trì mở 147 lớp cho 9.858 lượt học viên tham gia; duy trì tốt công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của các báo cáo viên, tuyên truyền viên, đã tổ chức được 1.842 Hội nghị với 25.025 lượt người nghe, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì biên tập và phát hành 09 tập tài liệu tham khảo phục vụ đội ngũ Báo cáo viên với 43 chuyên đề phản ánh toàn diện tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh; Công tác lịch sử Đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện theo Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh uỷ; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp tham mưu nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và tổ chức Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn sử dụng cuốn tài liệu “Tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.
Công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí - xuất bản, văn hoá - văn nghệ, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, chất lượng. Chủ trì, phối hợp tổ chức 9 hội nghị giao ban báo chí, trong đó có 3 hội nghị tổ chức tại cơ sở. Biên tập và phát hành 9 Bản tin Thông báo nội bộ với 206 tin tin, bài, văn bản mới, số lượng phát hành là 4.800 cuốn/kỳ. Duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử “Tuyên giáo Cao Bằng”; tổ chức 01 cuộc điều tra DLXH (trực tiếp); tham mưu Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW và triển khai Quy định số 85-QĐ/TW; Triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023; có 09 địa phương, đơn vị đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.
Công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm thực hiện, bám sát đời sống xã hội để tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo; duy trì tổ chức các Hội nghị giao ban công tác khoa giáo định kỳ; hội nghị bồi dưỡng, tập huấn công tác khoa giáo năm 2023; hoạt động phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành khoa giáo từng bước đi vào nề nếp, gắn kết công tác khoa giáo với thực tiễn phát triển kinh tế -  xã hội, góp phần thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực khoa giáo. Chú trọng đẩy mạnh công tác phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 238 ở cả cấp tỉnh và cơ sở.
Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ trì thực hiện 02 cuộc kiểm tra trong lĩnh vực khoa giáo và lý luận chính trị; chuẩn bị các nội dung tổ chức 01 cuộc giám sát về thực hiện Kết luận số 01 và công tác tuyên truyền; Công tác kiểm tra, giám sát tại các huyện, thành uỷ được triển khai thực hiện trên một số lĩnh vực công tác Tuyên giáo theo Chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra.
3 tháng cuối năm, hệ thống Tuyên giáo toàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức trong tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực tuyên giáo; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lịch sử Đảng. Tập trung triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác báo chí, văn hóa - văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa giáo; Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; phối hợp rà soát, xử lý các trang web, fanpage, blog, tài khoản mạng xã hội mạo danh chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của Tỉnh uỷ về thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực Tuyên giáo;…
Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bế Thanh Tịnh đề nghị thời gian tới, các địa phương, đơn vị bám sát chương trình, kế hoạch công tác; thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu cho cấp uỷ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo; đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo phải đổi mới tư duy và thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực Tuyên giáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội trên cơ sở phải bám sát các nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; tăng cường đôn đốc, kiểm tra để kịp thời tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023; chủ động xác định và xây dựng Chương trình công tác năm 2024.
 
Đồng chí Bế Thanh Tịnh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao giải cho đại diện các tập thể đạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao giải cho 03 tập thể, 10 cá nhân đạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Tác giả: Đoàn Thiên Hương

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video hoạt độngBazon SACH1
duluanxahoi
tracuu 1
bhxh2 yukp

dcs

nonnuoccb
12121hq1
Liên kết Website

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay4,577
  • Tháng hiện tại91,328
  • Tổng lượt truy cập3,179,854
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO CAO BẰNG
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Tỉnh ủy,  Km5, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3855 011  -  Email: bantuyengiao.tu@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ghi rõ nguồn https://tuyengiaocaobang.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.

  Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây