Thành phố Cao Bằng thực hiện tốt công tác đào tạo, đánh giá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ tư - 27/03/2024 23:55
Thành phố Cao Bằng thực hiện tốt công tác đào tạo, đánh giá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Lãnh đạo Thành ủy tặng hoa chúc mừng các chức danh chủ chốt của phường Hợp Giang
Lãnh đạo Thành ủy tặng hoa chúc mừng các chức danh chủ chốt của phường Hợp Giang
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc"1, "muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”2, những năm qua, công tác cán bộ trên địa bàn Thành phố Cao Bằng đã được Đảng bộ Thành uỷ, UBND Thành phố Cao Bằng chỉ đạo, thực hiện một cách toàn diện, cụ thể. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và sử dụng cán bộ được quan tâm chú trọng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chuẩn hóa đội ngũ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ cho biết: Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, sở trường công tác, kết hợp việc đánh giá, xếp loại sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và gắn với việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá””... Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố đã có nhiều đổi mới, không ngừng được nâng cao về chất lượng và đáp ứng ngày càng cao về yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

03 năm qua (2021 - 2023), thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là Chương trình số 08-CTr/TU, ngày 16/7/2021 của Tỉnh uỷ về “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực ở nông thôn nhằm khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 29/10/2021 của Tỉnh uỷ về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025”, Thường trực Thành uỷ, BTV Thành uỷ, UBND thành phố Cao Bằng đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ban hành 16 văn bản về công tác cán bộ (05 quy định, 01 quy chế, 02 hướng dẫn, 08 kế hoạch). Thường trực Thành uỷ, BTV Thành uỷ đã quan tâm chỉ đạo, rà soát bổ sung, điều chỉnh quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm sát thực tiễn, thực hiện thống nhất, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình theo quy định.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ; là một trong những biện pháp cơ bản để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng. Thực hiện lời dạy của Người, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được Thành uỷ quan tâm. Từ năm 2021 đến nay, Thành phố đã chọn cử 2.400 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, trong đó cử đi đào tạo đại học và sau đại học 13 đồng chí; đào tạo cao cấp lý luận chính trị 25 đồng chí; đào tạo Trung cấp lý luận 128 đồng chí; Sơ cấp lý luận chính trị cho 60 cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và tổ xóm; bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và chuyên viên 25 đồng chí; hơn 2.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng khác; đã cử 06 cán bộ cấp xã tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị; cử 49 cán bộ, công chức cấp xã tham gia lớp Trung cấp chính trị; cử 47 đồng chí đi bồi dưỡng cấp uỷ, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp xã, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc; đã mở được 19 lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã, phường theo phân cấp quản lý với tổng số gần 1.200 lượt học viên; mở 07 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thể và tổ chức hội cơ sở các xã phường với 530 học viên; Mở 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, kiểm tra giám sát cho cán bộ đảng viên ở cơ sở cho đội ngũ Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên ở cơ sở với 220 học viên...

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được quan tâm, triển khai thực hiện chặt chẽ và đúng theo quy định. Từ năm 2021 đến nay, Thành phố đã điều động, luân chuyển, biệt phái 12 cán bộ, công chức, viên chức Thành phố đến công tác và giữ các chức vụ chủ chốt tại các xã, phường; tiếp nhận 08 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện...Qua quá trình công tác, các đồng chí được điều động, luân chuyển luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xác định việc đánh giá cán bộ đúng là tiền đề, cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm và tạo bước đột phá về chất lượng cán bộ, BTV Thành uỷ luôn coi trọng đánh giá cán bộ. Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, được thực hiện thường xuyên, khách quan, toàn diện, đa chiều, lấy sản phẩm công việc cụ thể, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao và năng lực tham mưu, đề xuất làm thước đo năng lực của cán bộ, công chức, viên chức.

Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh. BTV Thành uỷ đã không ngừng đổi mới công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương bằng việc ban hành Quy chế về đánh giá, xếp loại đối với tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng trong các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Cao Bằng (Quy chế số 07-QC/TU, ngày 26/12/2022). Việc thực hiện Quy chế đã tạo nên bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ trách nhiệm.

Thời gian tới, Thành uỷ Cao Bằng tiếp tục thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu; đẩy mạnh công tác luân chuyển gắn với quy hoạch, tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện trưởng thành; chỉ đạo làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ; thực hiện dân chủ, khách quan, công tâm trong bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ diện BTV Thành uỷ quản lý và công chức, viên chức, người lao động theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều theo tiêu chí, bằng kết quả, sản phẩm cụ thể. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đồng lòng, quyết tâm xây dựng Thành phố trẻ Cao Bằng ngày càng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

 
Bùi Trọng Toàn
Phó Giám đốc, Trung tâm Văn hóa
và Truyền thông thành phố Cao Bằng


GHI CHÚ:
[1] Hồ Chí Minh:  Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia- Sự Thật, xuất bản lần thứ 3, H, 2011,  t.5, tr. 309
[2] Hồ Chí Minh:  Toàn tập,  Sđd,  t.5, tr. 280.

Tác giả: Bùi Trọng Toàn

  Ý kiến bạn đọc

Video hoạt độngBazon SACH1
duluanxahoi
tracuu 1
bhxh2 yukp

dcs

nonnuoccb
12121hq1
Liên kết Website

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay7,187
  • Tháng hiện tại127,440
  • Tổng lượt truy cập3,025,766
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO CAO BẰNG
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Tỉnh ủy,  Km5, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3855 011  -  Email: bantuyengiao.tu@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ghi rõ nguồn https://tuyengiaocaobang.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.

  Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây