Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Thứ tư - 03/07/2024 13:58
(ĐCSVN) – Thường trực Ban Bí thư Lương Cường khẳng định, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đây là 03 nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Chiều 3/7, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thăm, làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay và 6 tháng đầu năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, đổi mới nội dung, phương pháp, phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hữu hiệu, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong công tác tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban chủ động xây dựng 55 đề án, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có nhiều đề án lớn, khó, thực tiễn đặt ra và có nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ. Ban cũng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức 9 hội nghị lớn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Ban, với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, tăng cường, đẩy mạnh thông tin tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu; ứng trực, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, đấu tranh, xử lý tổ chức, cá nhân có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước....

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tiếp thu tại buổi làm việc. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động đổi mới, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng ổn định tình hình chính trị, tư tưởng, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường khẳng định, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đây là 03 nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, công tác này đã thực sự được quan tâm đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên.

Đồng chí cũng nêu rõ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động triển khai một khối lượng công việc rất lớn các đề án, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo, trong đó có nhiều vấn đề lớn, khó, mới.

Thời gian vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã tích cực tham gia tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; tham gia Tiểu Ban văn kiện, Tổ Biên tập, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng xây dựng Dự thảo đề cương, văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Điểm mới rất quan trọng và thành công nổi bật trong nhiệm kỳ đã là Ban đã tham mưu đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức, góp phần tối ưu hóa việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tiết kiệm thời gian và các nguồn lực, mở rộng quy mô và đối tượng tham gia; giúp các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị nhận thức đúng đắn hơn và hành động tích cực, có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại buổi làm việc. 

Ban Tuyên giáo Trung ương đã rất chủ động, kịp thời, sáng tạo trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống cách mạng, chủ nghĩa yêu nước, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị... góp phần nâng cao trình độ lý luận, quan điểm, bản lĩnh, lập trường tư tưởng chính trị đúng đắn, vững vàng cho cán bộ, đảng viên.

Trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, trong đó nổi bật là chỉ đạo định hướng hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, nhất là những vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm... bảo đảm về nội dung, liều lượng thông tin, khách quan, cân bằng, hài hòa giữa các nước lớn, các đối tác, giữ vững nguyên tắc đối ngoại của Đảng, Nhà nước, lợi ích của quốc gia, dân tộc; góp phần quan trọng tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội; không để xảy ra các sai sót, sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, dân tộc với rất nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, xúc động, ý nghĩa sâu sắc, tạo sức lan tỏa lớn, góp phần giáo dục lịch sử cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nổi bật như: Chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Khúc tráng ca hòa bình” và Chương trình “Màu hoa đỏ” được tổ chức nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Lương Cường cũng cho rằng, trong thời gian tới, bên cạnh thuận lợi, công tác tuyên giáo đang đứng trước những thách thức lớn, nhất là những vấn đề mới đặt ra trong quá trình hội nhập quốc tế; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị ngày càng tinh vi, phức tạp; sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, mạng xã hội... Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, Ban Tuyên giáo Trung ương cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; góp phần vào xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng cường thông tin, tuyên truyền chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên định, bảo vệ nhưng phải đi đôi với vận dụng đổi mới và phát triển sáng tạo; Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, triển khai xây dựng các đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các văn bản mới.

Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Hình ảnh tại buổi làm việc. 

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo; sớm chuẩn bị nội dung, xây dựng "Chiến lược về công tác tuyên giáo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quan tâm đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch đảm bảo đội ngũ làm công tác tuyên giáo dồi dào, chất lượng cùng với đó sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ hiện có.

Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch báo chí; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý báo chí, đảm bảo các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; tham mưu cho cấp có thẩm quyền đẩy mạnh chuyển đổi số trong các ban Đảng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Ban sẽ nỗ lực hơn nữa, quyết tâm khắc phục hạn chế; kiên định, quyết tâm thực hiện phương châm của công tác tuyên giáo thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII, trong đó tính đảng, tính chiến đấu phải cao hơn, tính giáo dục, tính thuyết phục và hiệu quả trong thực tiễn phải tốt hơn nữa./.

 

Nguồn tin: dangcongsan.vn

  Ý kiến bạn đọc

Video hoạt độngBazon SACH1
duluanxahoi
tracuu 1
bhxh2 yukp

dcs

nonnuoccb
12121hq1
Liên kết Website

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay4,577
  • Tháng hiện tại91,339
  • Tổng lượt truy cập3,179,865
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO CAO BẰNG
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Tỉnh ủy,  Km5, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3855 011  -  Email: bantuyengiao.tu@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ghi rõ nguồn https://tuyengiaocaobang.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.

  Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây