Tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

1. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
1.1. Trưởng Ban
- Đồng chí: Bế Thanh Tịnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
- Số điện thoại:  0914 238 886
1. 2. Phó Trưởng Ban Thường trực
- Đồng chí: Bế Lan Phương - Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
- Số điện thoại:  0985 433 008
1.3. Phó Trưởng Ban
- Đồng chí: Triệu Văn Thực - Phó Trưởng Ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
- Số điện thoại:  0918 616 558
1.4. Phó Trưởng Ban

- Đồng chí: Lục Thị Nga - Phó Trưởng Ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
- Số điện thoại:  0982 969 468
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
2.1. Phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng
- Đồng chí: Triệu Thị Thu Trang - Trưởng phòng
- Số điện thoại:  0969 754 483
- Đồng chí: Chu Thị Hương - Phó Trưởng phòng
- Số điện thoại:  0828 685 688
2.2. Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản

- Đồng chí: Lý Thị Hoa - Trưởng phòng
- Số điện thoại:  0983 980 586
2.3. Phòng Khoa giáo, Văn hoá - Văn nghệ
- Đồng chí: Bế Trung Dũng - Trưởng phòng.

- Số điện thoại:  0945 623 781
- Đồng chí Đinh Ngọc Khởi - Phó trưởng phòng
- Số điện thoại:  0988 982 078
2.4. Văn phòng

- Đồng chí Vương Ngọc Ninh - Phó Chánh Văn phòng phụ trách
- Số điện thoại: 0896 419 555
- Đồng chí Lâm Hồng Trang - Phó Chánh Văn phòng
- Số điện thoại: 0985 522 810

 
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

1. Chức năng
1.1. Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, lý luận chính trị, thông tin, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội, văn hoá, văn nghệ, lịch sử Đảng, các lĩnh vực về công tác khoa giáo. Là cơ quan thường trực của các ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác thông tin đối ngoại.
1.2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh uỷ.

2. Nhiệm vụ
2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện
a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; dư luận xã hội; những âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; dự báo những diễn biến, xu hướng chính trị, tư tưởng có thể xảy ra. Kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
b) Đánh giá việc tổ chức thực hiện, nghiên cứu, đề xuất các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, cơ chế, chính sách, giải pháp trong lĩnh vực tuyên giáo trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành và tổ chức thực hiện; sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh.

c) Chỉ đạo nội dung: Giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, giáo dục và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử địa phương, phát huy truyền thống cách mạng của tỉnh, đất nước. Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Đảng.
d) Nghiên cứu, tham mưu Tỉnh uỷ chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong hoạt động của các cơ quan thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, Hội văn học và nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh bảo đảm hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi cần thiết, chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản... thuộc phạm vi phụ trách.
đ) Chủ trì tham mưu Tỉnh uỷ chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng, của đất nước, của tỉnh tại địa bàn tỉnh; kỷ niệm các ngày sinh tròn năm, chẵn năm của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, tiền bối tiêu biểu là người địa phương theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.
e) Giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên theo phân cấp. Theo dõi, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, biên giới lãnh thổ, nhân quyền.
g) Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.
h) Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xu
ất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định

i) Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.
2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
a) Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Đảng. Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh về thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo và các lĩnh vực mà Ban Tuyên giáo được giao là cơ quan thường trực ban chỉ đạo.
b) Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình, kế hoạch triển khai của Trung ương và Tỉnh uỷ; bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo cấp uỷ cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, Trung tâm chính trị các huyện, thành phố.
c) Hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử đảng bộ huyện, thành phố thuộc tỉnh và đảng bộ xã, phường, thị trấn.

2.3. Thẩm định, thẩm tra
Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ tỉnh trước khi trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ.
2.4. Phối hợp
a) Với các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh; quản lý báo chí, xuất bản và xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản.
b) Với các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan trong khối tư tưởng, văn hoá, khoa giáo trực thuộc Tỉnh uỷ.
c) Với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.
d) Với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tham mưu, giúp Tỉnh uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực tuyên giáo.
đ) Với Văn phòng Tỉnh uỷ giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
e) Với Ban Nội chính Tỉnh uỷ thực hiện công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
g) Với các cơ quan là thành viên của các ban chỉ đạo do Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.
h) Với ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện trong việc giải quyết, xử lý những vấn đề dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm.
i) Phối hợp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; giải quyết, xử lý những vấn đề dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm.

2.5. Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế.
2.6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ giao.
3. Mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
3.1. Quan hệ với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Trung ương

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ; thực hiện chế độ báo cáo, xin ý kiến, tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ các vấn đề thuộc trách nhiệm, lĩnh vực được phân công; về chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.4.2. Quan hệ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp t
ỉnh
3.2. Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh là quan hệ phối hợp.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh nghiên cứu, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ.
Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
3.3. Quan hệ với Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh
Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh là quan hệ phối hợp.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu thuộc lĩnh vực công tác Tuyên giáo có liên quan đến công tác quản lý nhà nước; Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh bàn về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, thì đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được mời dự, tham gia ý kiến. Những nội dung cần thiết, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm việc trực tiếp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh để phối hợp thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên.
3.4. Quan hệ với các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có trách nhiệm phối hợp, trao đổi, hướng dẫn, góp ý với các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ về công tác tuyên giáo và công tác cán bộ theo phân cấp.
- Các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ có trách nhiệm thông tin với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và những vấn đề cần giải quyết về công tác tuyên giáo. Khi chuẩn bị nhân sự cho ban tuyên giáo hoặc điều động trưởng ban tuyên giáo cần trao đổi thống nhất với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
- Báo cáo thường kỳ của các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng văn hoá và các chuyên đề khác có liên quan đến công tác tuyên giáo khi gửi Tỉnh uỷ thì đồng thời gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
3.5. Quan hệ với ban tuyên giáo các huyện, thành uỷ; ban tuyên huấn các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; Trường Chính trị Hoàng Đình Giong; trung tâm chính trị các huyện, thành phố; các ngành tư tưởng - văn hoá; các ngành khoa giáo.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, nội dung, kế hoạch, biện pháp thực hiện công tác tuyên giáo đồng thời kiểm tra hoạt động công tác tuyên giáo của các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; phối hợp với lãnh đạo các ngành tư tưởng-văn hoá, các ngành khoa giáo nghiên cứu, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh uỷ về các lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo ở địa phương.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, thực hiện kế hoạch, chương trình và kiểm tra chất lượng giảng dạy, học tập của trung tâm chính trị các huyện, thành phố; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho Trường Chính trị Hoàng Đình Giong.
- Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ; tuyên huấn các đảng uỷ trực thuộc; trung tâm chính trị các huyện, thành phố; các ngành tư tưởng - văn hoá; các ngành khoa giáo, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo của đơn vị mình theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Video hoạt độngBazon SACH1
duluanxahoi
tracuu 1
bhxh2 yukp

dcs

nonnuoccb
12121hq1
Liên kết Website

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay6,749
  • Tháng hiện tại131,012
  • Tổng lượt truy cập2,836,384
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO CAO BẰNG
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Tỉnh ủy,  Km5, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3855 011  -  Email: bantuyengiao.tu@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ghi rõ nguồn https://tuyengiaocaobang.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây