LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VĨ ĐẠI MÃI MÃI SOI SÁNG CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Thứ hai - 06/11/2023 04:18
Cách đây 106 năm (07/11/1917 – 07/11/2023), dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ thiên tài V.I. Lê-nin và Đảng Cộng sản Bôn-sê-vích Nga, giai cấp công nhân và Nhân dân lao động Nga đã làm nên cuộc cách mạng rung chuyển thế giới - Cách mạng Tháng Mười (CMTM) Nga, cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) đầu tiên trong lịch sử loài người.
V I  Lê nin, Lãnh tụ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại  Ảnh: Tư liệu
V I Lê nin, Lãnh tụ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại Ảnh: Tư liệu
CMTM đã lật đổ quyền lực thống trị của giai cấp tư sản; giành chính quyền về tay Nhân dân lao động, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ; mang lại cho Nhân dân lao động cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, Nhân dân lao động từ người làm thuê, từ nô lệ trở thành người làm chủ vận mệnh của chính mình. Sự thành công nhanh chóng và triệt để của CMTM Nga chứng tỏ quy luật khách quan của sự vận động phát triển không ngừng. Đó là thế giới sẽ đi từ hình thái xã hội này sang hình thái xã hội khác tiến bộ hơn. Chứng minh một thực tế là chủ nghĩa xã hội (CNXH) đã hoàn toàn phủ định về nguyên tắc đối với chủ nghĩa tư bản (CNTB), chứng tỏ chân lý và sức sống vĩ đại của Chủ nghĩa Mác. Đây là lần đầu tiên những người vô sản đã vận dụng thành công lý luận của Chủ nghĩa Mác vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể ở một quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, CNXH hiện thực chính thức ra đời.
CMTM đã chặt đứt một mắt xích quan trọng của chủ nghĩa đế quốc, lật đổ giai cấp bóc lột ở một quốc gia rộng lớn, thiết lập Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, chuyển chế độ người bóc lột người sang chế độ xã hội mới, chế độ XHCN. Cuộc cách mạng đó đã giải phóng Nhân dân lao động không những về chính trị, mà cả về kinh tế; không những giải phóng Nhân dân lao động Nga, mà còn giải phóng các dân tộc thuộc địa của Nga Hoàng và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức. Mở ra cho loài người một kỷ nguyên mới, một thời đại mới, thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Ðánh giá về tầm vóc lịch sử thế giới, ý nghĩa quốc tế và thời đại của CMTM, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Như ánh mặt trời rạng đông xua tan bóng tối, cuộc CMTM đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người... CMTM đã chặt đứt xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc, phá tan cơ sở của nó và giáng cho nó một đòn chí mạng. CMTM như tiếng sét đánh thức Nhân dân châu Á tỉnh giấc mê hàng thế kỷ nay. CMTM đã mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”[1].
Lịch sử Việt Nam những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là thời kỳ đen tối cùng cực. Cả dân tộc chìm đắm trong đau thương, không có con đường ra. Không chịu cảnh nô lệ, không chịu cảnh người dân mất nước, các sĩ phu yêu nước đã đứng dậy tập hợp, kêu gọi Nhân dân đấu tranh chống Pháp, nhưng do chưa tìm được con đường cách mạng đúng đắn, chưa có sự lãnh đạo của Đảng, nên các phong trào đấu tranh vẫn chưa thực hiện được mục tiêu của mình và đã bị đàn áp đẫm máu. CMTM Nga như bó đuốc đốt bùng lên soi sáng cho Nhân dân ta bài học con đường giải phóng và tạo nên chỗ dựa vững chắc cho cuộc đấu tranh giành độc lập tự do.
Ba năm sau CMTM Nga (năm 1920), đồng chí Nguyễn Ái Quốc (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh), một nhà yêu nước vĩ đại, sau bao năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước đã bắt gặp “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lê-nin, bắt gặp cẩm nang thần kỳ con đường giải phóng dân tộc và Người gọi đó là “cái cần thiết cho chúng ta”, là “con đường giải phóng chúng ta”. Người khẳng định: “Chủ nghĩa Lê-nin đối với chúng ta, những người cách mạng và Nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản”[2].
Được chỉ lối, đưa đường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mang trong mình truyền thống văn hóa yêu nước của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa nhân loại, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930; và sau đó, cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh; phong trào đấu tranh đòi dân chủ dân sinh (1936 - 1939) và phong trào giải phóng dân tộc (1939 - 1945) các cuộc tập dượt đầu tiên theo con đường CMTM Nga để chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi. Cách mạng Tháng Tám thành công đã “lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho Nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc”[3]. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, “Chẳng những giai cấp lao động và Nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”[4]. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.
Tiếp nối truyền thống của thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhân dân ta tiếp tục làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” chiến thắng chủ nghĩa thực dân Pháp và cuối cùng là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, chấm dứt 21 năm chống đế quốc Mỹ can thiệp và xâm lược, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử Việt Nam - kỷ nguyên độc lập tự do và xây dựng CNXH trên cả nước. Tất cả những thành quả đó là nhờ có chủ nghĩa Mác - Lê-nin, có ánh sáng của CMTM soi đường, đó là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã dẫn dắt dân tộc ta đi theo đúng con đường mà thời đại mới đã tạo ra.
Ngày nay, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng thực hiện từng bước có hiệu quả công cuộc đổi mới, tiến hành đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Đất nước đang từng ngày thay đổi, lạc hậu, đói nghèo đang bị thu hẹp nhường cho sự phát triển kinh tế, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đây cũng là cách thiết thực kỷ niệm CMTM và xứng đáng với công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã đưa Nhân dân ta đi theo con đường gắn liền độc lập dân tộc với CNXH, thiên tài sáng suốt của Người đã vận dụng đúng đắn sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, kinh nghiệm CMTM phù hợp với thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam.
Lý tưởng của CMTM Nga vẫn mãi mãi là niềm tin, là hy vọng, là bước tiến hợp quy luật của nhân loại. CNTB sớm hay muộn tất yếu sẽ bị thay thế bởi CNXH tiến bộ hơn. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Cuộc đấu tranh của Nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ lên tới CNXH”[5]. Một xã hội mà người lao động được bảo vệ và bênh vực, không có tình trạng người bóc lột người, quyền tự do của mỗi con người được tôn trọng, đảm bảo công bằng, dân chủ, mang lại cho Nhân dân lao động cuộc sống ấm no, hạnh phúc vẫn là ước vọng thiêng liêng của con người. Con đường CMTM vẫn mãi là con đường các dân tộc đi theo để giành độc lập tự do và tiến bộ xã hội. Đối với Nhân dân Việt Nam, lý tưởng của CMTM Nga mãi mãi là ngọn đuốc soi đường để dân tộc ta vươn tới những ước vọng cao đẹp: Hòa bình, độc lập, thống nhất, phồn vinh và hạnh phúc.
 

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.8, tr.128.
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội. 2011, t.12, tr.563.
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.26.
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.25.
[5] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.69.
 

Tác giả: Triệu Thị Thu Trang

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video hoạt độngBazon SACH1
duluanxahoi
tracuu 1
bhxh2 yukp

dcs

nonnuoccb
12121hq1
Liên kết Website

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay7,187
  • Tháng hiện tại126,987
  • Tổng lượt truy cập3,025,313
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO CAO BẰNG
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Tỉnh ủy,  Km5, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3855 011  -  Email: bantuyengiao.tu@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ghi rõ nguồn https://tuyengiaocaobang.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.

  Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây